Bussum, 21 december 2023

Inleiding

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Baan.Talent Gooi en Vechtstreek (hierna: Baan.Talent) als onderdeel van Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: de Regio) zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens (bijv. met webformulieren) via deze website.

Verwerkingsverantwoordelijke

Het Dagelijks Bestuur van de Regio is verantwoordelijk voor de verwerkingen van Baan.Talent en geeft daarmee invulling aan de taken en verantwoordelijkheid die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn toebedeeld aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Wat we met uw gegevens doen en waarom

Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en bezoekers van www.baantalentgv.nl, verwerken wij persoonsgegevens van en over u. Hierbij kunt u denken aan de volgende verwerkingen:

  • Verwerken van uw aanmelding/vraag via de website
  • Contact met u opnemen

We verzamelen niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het bereiken van de vooraf gedefinieerde doeleinden. Werkprocessen van de Regio zijn zo ingericht dat ze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een optimale dienstverlening aan bezoekers van deze website die zich inschrijven voor activiteiten of gebruik maken van het contactformulier, verwerken wij persoonsgegevens van en over u. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat wij doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens. Persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn uw (achter)naam, telefoonnummer, e-mailadres. We verzamelen niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het afhandelen van uw (aan)vraag of het verstrekken van informatie. Werkprocessen van de Regio zijn zo ingericht dat ze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens via deze website vragen we uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als u contact met ons heeft opgenomen via een contactformulier op onze website, worden uw gegevens na 3 maanden uit onze systemen verwijderd.

Delen van uw gegevens en wie kunnen erbij

Uw ingevulde formulier wordt ontvangen door medewerkers van de Regio. Uw persoonsgegevens worden gebruikt binnen het team van Baan.Talent. Wij delen uw persoonsgegevens met andere organisatieonderdelen van de Regio (WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek, Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek, Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Gooi en Vechtstreek en het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Gooi en Vechtstreek) en met derde partijen uitsluitend als dit voortvloeit uit een taak die aan de Regio is opgedragen, dit nodig is om aan een wettelijke plicht te voldoen of indien u daar expliciet toestemming voor geeft.

Met het bedrijf dat de website host, hebben wij een verwerkersovereenkomst. Dit zorgt voor een veilige en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De Regio blijft altijd verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van de Regio plaatsvinden.

Herkomst persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken worden verkregen door:

  • informatie van uzelf

Beveiliging persoonsgegevens

De Regio zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, autorisatiebeheer en beveiligd mailen. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, overdragen en bezwaar en beperking t.a.v. verwerking

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen, te laten overdragen, om bezwaar te maken tegen de verwerking of om de verwerking te laten beperken. De AVG benoemt de voorwaarden waaronder deze rechten van toepassing zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, bezwaar tegen verwerking of beperking van de verwerking sturen naar Baan.Talent, via info@baantalentgv.nl. Ook is het mogelijk een brief te sturen naar Regio Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’. Om zeker te weten dat het verzoek van u afkomstig is, zullen wij u vragen om u te legitimeren.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Bezwaar aantekenen

Bent u niet tevreden over de afhandeling van een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, bezwaar of beperking? Dan kunt u bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan het Dagelijks Bestuur van de Regio, Postbus 251, 1400 AG Bussum. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk een beslissing op uw bezwaar, uiterlijk binnen 6 weken.

Online diensten

Cookies op de websites van de Regio

Onze websites maken gebruik van cookies. Zie hierover de cookieverklaringen op de verschillende websites van de Regio of klik hier voor de cookieverklaring van de algemene Regio-website.

Afsluiting

Contactgegevens

Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, via fg@regiogv.nl of per post naar Regio Gooi en Vechtstreek, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

Komt u er met de Regio niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door de Regio worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.